ΣΧΕΤ.:

α)  Υπ΄ αριθ. 23/17 από 24-05-2012 Πρακτικό – Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. περί  όρων και  προϋποθέσεων χορήγησης δανείων.
β)  Υπ΄ αριθ. 72834/Π-103 από 11/06/2012 εγκύκλιος δανείων.
γ)  Αρθρο 138 §  Γ 1 & Γ2 εδάφ. (ε), (στ) και (ζ) του Ν. 4052/2012 (Φ.Ε.Κ 41 τ. Α΄)
δ)  Υπ΄ αριθ. 1/12, 1/13, 1/14 από 15-01-2015 Πρακτικά – Αποφάσεις Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. περί αποδέσμευσης κεφαλαίων έτους 2015 για τους Τομείς Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
ε)  Υπ΄ αριθ. ΓΔΟΕΣ /1/1/42 από 31/03/2015  Απόφαση κ. Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 

Σε εκτέλεση των (δ) σχετικών, τροποποιούνται τα (α) και (β) σχετικά όσον αφορά τον τύπο των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους Τομείς του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., λόγω αλλαγής διαχειρίστριας Τράπεζας καθώς και οι προϋποθέσεις χορήγησης δανείων, λόγω έναρξης λειτουργίας νέας εφαρμογής χορήγησης δανείων στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ως εξής:

1. Οι Τομείς του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α χορηγούν δάνεια σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στα (α), (β) και (γ) σχετικά. Κατόπιν της υπ΄αριθ. ΓΔΟΕΣ /1/1/42 από 31-03-2015 εγκριτικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με ΑΔΑ:ΩΔ1Υ465ΦΘΕ-Ψ0Τ, δύνανται οι ασφαλισμένοι του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. από Δευτέρα 04/05/2015 να καταθέτουν δικαιολογητικά για χορήγηση δανείων, ο τύπος των οποίων παρατίθεται συνημμένα στα παραρτήματα του παρόντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ για μετόχους Τ.Π.ΑΣ., ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ για μετόχους Τ.Π.Υ.Α.Π. και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ για μετόχους του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.)

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την εγκύκλιο παρακαλω πατήστε εδώ:

Στην ενότητά με τα Έντυπα – Δικαιολογητικά Δανείων μπορείτε να βρείτε όλα τα έντυπα – αιτήσεις που απαιτούνται σχετικά με την υποβολή αίτησης για την χορήγηση δανείου.