Ανακοινώσεις Σ.Κ.Α.Ξ.  

Παιδικές Κατασκηνώσεις

Φιλοξενία παιδιών αστυνομικού – πολιτικού προσωπικού, καθώς και ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων της ΕΛ.ΑΣ Βορείου Ελλάδος

1.  Σύμφωνα με τα ανωτέρω  σχετικά, αποφασίσθηκε η φιλοξενία στις Δημοτικές Κατασκηνώσεις του Δήμου Παγγαίου Καβάλας,στην περιοχή Αμμολόφων της Νέας Περάμου, κατά το χρονικό διάστημα από 17-8-2015 έως 26-8-2015, 150 αγοριών και 150 κοριτσιών, παιδιών αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού, καθώς και συνοριακών φυλάκων & ειδικών φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας(εν ενεργεία και εν αποστρατεία), γεννηθέντα τα έτη 1999 έως και 2008, που οι γονείς τους υπηρετούν ή διαμένουν(για τους εν αποστρατεία)στη Βόρεια Ελλάδα (Περιφέρειες Δυτικής, Κεντρικής, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες(Νομούς):Έβρου – Ροδόπης – Ξάνθης – Καβάλας – Δράμας – Σερρών – Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής – Κιλκίς – Πέλλας – Ημαθίας – Φλώρινας – Καστοριάς – Κοζάνης – Πιερίας & Γρεβενών.

2.  Δυνατότητα φιλοξενίαςέχουν (150) αγόρια και (150) κορίτσια, ηλικίας 7 έως 16 ετών, ενώτο κόστος της φιλοξενίας των παιδιών για όλο το χρονικό διάστημα παραμονή τους(30€ ανά παιδί για όλο το χρονικό διάστημα παραμονής τους), θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από το Ίδρυμα « Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας ».

3.Οι Υπηρεσίες,των αναγραφόμενωνστην παράγραφο (1), Περιφερειακών Ενοτήτων (Νομών),επιπέδου Αστυνομικού Τμήματος και άνω, να προβούν στην ενημέρωση αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού (εν ενεργεία & εν αποστρατεία), καθώς και των συνοριακών φυλάκων & ειδικών φρουρών.

4.Οι ενδιαφερόμενοι γονείς, που επιθυμούν τα παιδιά τους να φιλοξενηθούν στην ανωτέρω Δημοτική Κατασκήνωση, να υποβάλουν:

I.Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα προς τον δήμο Παγγαίου, στην οποία θα αναγράφεται ονοματεπώνυμο, φύλο και ηλικία του παιδιού (συνημμένο υπόδειγμα).

         ΙΙ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα, στην οποία θα αναγράφεται, μεταξύ άλλων, ο αριθμός των προστατευόμενων μελών, οι ηλικίες των τέκνων, ο τύπος της οικογένειας Π.χ. μονογονεϊκή, τρίτεκνη, πολύτεκνη), άλλα κοινωνικά κριτήρια(συνημμένο υπόδειγμα).

III. Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα τους, σε φωτοαντίγραφο, στην οποία υποχρεωτικά ν’ αναγράφεται, η κατάσταση υγείας του παιδιού, ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια, ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα, καθώς επίσης ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα, ως και, τυχόν, λοιπές παρατηρήσεις (φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες κ.λπ.).

5.Οι Υπηρεσίεςπου θα δεχθούν τις σχετικές δηλώσεις, να καταχωρήσουν τα παιδιά, όπως το συνημμένο «Υπόδειγμα Β΄»  συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά, πλήρη στοιχεία στον επισυναπτόμενο (μέσω Pol) πίνακαήτοι:  Τίτλο Υπηρεσίας, ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο παιδιού, έτος γεννήσεως, διεύθυνση κατοικίας, Υπηρεσία γονέα, βαθμό ή κατάσταση αυτού, τηλέφωνο κ.λπ. και στη συνέχεια ν’αποστείλουν τον πίνακα με τη λοιπή αλληλογραφία, μέσω Pol στις αρμόδιες κατά τόπο  Διευθύνσεις Αστυνομίας. Επισημαίνεται ότι, για τη δήλωση ηλικίας του παιδιού είναι απαραίτητη η επίδειξη – προσκόμιση επίσημου εγγράφου (πιστοποιητικό γεννήσεως ή ατομικό βιβλιάριο υγείας κ.λπ.).

6. Τα αιτούμενα δικαιολογητικά, αφού συγκεντρωθούν με μέριμνα των διοικούντων Αξιωματικών να υποβληθούν, συγκεντρωτικά, μέσω της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, καθώς και μέσω τωνΔιευθύνσεων Αστυνομίας των λοιπών Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου Ελλάδος, για τις Υπηρεσίες δικαιοδοσίας τους, αντίστοιχα, μέσωPOL,απευθείας στην Υπηρεσία μας.

Ανωτέρω δικαιολογητικά υποβληθούν το αργότερο  μέχρι την 10-7-2015.

Σημειώνεται ότι εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνουν αποδεκτές.

7.  Σε περίπτωση, που ο αριθμός των επιθυμούντων υπερβαίνει τον αριθμό της δυνατότητας φιλοξενίας,στην εν λόγω Κατασκήνωση, όπως αυτός καθορίσθηκε για το σκοπό αυτό, θα γίνει επιλογή των παιδιών από Επιτροπή, που θα ορισθεί από το Διευθυντή του Ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας», λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των υπηρετούντων ανά Διεύθυνση Αστυνομίας(αναλογική επιλογή). Αν ο αριθμός των αιτήσεων, ανά Περιφερειακή  Ενότητα(Νομός), υπερβαίνει τις καθορισμένες, με αναλογικό τρόπο, θέσεις,θα ληφθούν υπόψη, επιπλέον, κριτήρια επιλογής (πολύτεκνες – μονογονεϊκές οικογένειες , οικονομική κατάσταση των αιτούντων, κ.λπ.). Σε συντρέχουσα δε περίπτωση, θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν σχετικά δικαιολογητικά.

8. Τα παιδιά, που θα επιλεγούν για να φιλοξενηθούν στην εν θέματι Κατασκήνωση, κατά την άφιξή τους σ’ αυτή, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους, υποχρεωτικώς, την πρωτότυπη Ιατρική Βεβαίωση, ατομικό βιβλιάριο υγείας και ατομικό βιβλιάριο νοσηλείας.

9.Η Διεύθυνση Επικοινωνίας /Α.Ε.Α.που κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για την ενημέρωση όλων των συνδέσμων αποστράτων (της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης και Διευθύνσεων Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος).

10.Γίνεται μνεία, ως προς την ιδιαίτερη προσοχή – ευθύνη των προϊσταμένων Υπηρεσιών, για την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση των δικαιούχων, καθώς επίσης και την υλοποίηση των διατασσομένων.

11.Το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου μας, που κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.