Άρθρα Σ.Κ.Α.Ξ.  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΧΙΜΗΣ 5 ετιας ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Ενημερωση  για τις αλλαγές που θα επέλθουν απο 01.01.2017 στις αναγνωρίσεις  χρόνων ασφάλισης  για σύνταξη για τη στρατιωτική θητεία, τις σπουδές και τη μάχιμη 5ετία.

Η ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου Ν.4387/2016 από το Μάιο έως σήμερα ΔΕΝ ΛΑΒΑΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ.

Στη λογική αυτή, παραθέτουμε διευκρινήσεις και παραδείγματα σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού αναγνώρισης του χρόνου ασφάλισης ως συντάξιμα της στρατιωτικής θητείας, των χρόνων σπουδών και της μάχιμης 5ετίας.

Σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό νόμο ( Ν.4387/2016 αρθρ. 15 & 34)

« Χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης)  λογίζεται :

 1. Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης, ήτοι ο χρόνος ασφαλιστέας απασχόλησης ή ιδιότητας στον ΕΦΚΑ ή στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς ή κλάδους για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές, όταν αυτές προβλέπονται.
 2. Ο λογιζόμενος στο διπλάσιο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας  των υπαλλήλων – λειτουργών του Δημοσίου και των στρατιωτικών καθώς και οι αναγνωριζόμενοι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ίσχυαν κατά την ένaρξη ισχύος του παρόντος. Όπου για την αναγνώριση των πλασματικών αυτών χρόνων ασφάλισης προβλέπεται καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς…»

Στο άρθρο 38 παρ. 1 ορίζεται ότι « από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών  των εργαζομένων και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33 % σε βάρος των εργοδοτών…»

Από τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι από  01.01.2017 επέρχονται δύο σημαντικές αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της κράτησης για σύνταξη καθώς και στον τρόπο αναγνώρισης χρόνου συντάξιμης υπηρεσίας :

1) Ως συντάξιμες αποδοχές επί των οποίων θα γίνεται κράτηση για σύνταξη, θα λογίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές. Η αλλαγή αυτή επηρεάζει μόνο τους παλαιούς ασφαλισμένους (ασφάλιση πριν την 01.01.1993 ) για τους οποίους μέχρι την 31.12.2016 συντάξιμος μισθός (Σ.Μ) είναι το άθροισμα :

Βασικός Μισθός + Επίδ. Χρόνου Υπηρεσίας + Επίδομα Ειδ. Συνθηκών + 176 €

Για τους νέους ασφαλισμένους ( ασφάλιση μετά την 01.01.1993 ) δεν επέρχεται καμία αλλαγή καθώς ήδη ως συντάξιμος μισθός λογίζεται το σύνολο των αποδοχών τους.

2) Για αναγνώριση πλασματικών χρόνων, αυξάνεται το ποσοστό εισφοράς από 6,67% σε 20% επί των συντάξιμων αποδοχών της προηγούμενης παραγράφου ( δλδ ο ασφαλισμένος θα καταβάλλει πλέον το ποσοστό το δικό του αλλά πλέον και το ποσοστό του εργοδότη 13,33% ).

Προκειμένου να γίνουν κοινώς κατανοητά τα ανωτέρω αναφέρονται ως παραδείγματα τα εξής :

 

Παράδειγμα 1ο – παλιός ασφαλισμένος :

Υπαρχιφύλακας με λαμβανόμενες αποδοχές 2/3 Υ/Β’ 872,00 € και Ε.Χ.Υ 36% σήμερα έχει κράτηση για σύνταξη  95,41 € που προκύπτει ως εξής :

Κράτηση για Σύνταξη = Σ.Μ. Χ 6,67%  ήτοι :

( Β.Μ. + Ε.Χ.Υ. + Ε.Σ. + 176 € ) Χ 6,67 %  = ( 872 + 313,92 + 68,46 + 176 ) Χ 6,67% = 95,41 €

Από 01.01.2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νόμου ( Ν.4387/2016) η κράτηση για σύνταξη θα υπολογίζεται επί του συνόλου των μεικτών αποδοχών δλδ επί του ποσού 1780,20 €., ήτοι :

Σύνολο αποδοχών Χ  6,67% = 1780,20 Χ 6,67 % = 118,70 €.

Σε κάθε περίπτωση από 01.01.2017 επέρχεται όπως φαίνεται στο παράδειγμα αύξηση της κράτησης για σύνταξης κατά 23,30 €.

Γενικότερα η αύξηση της κράτησης για σύνταξη θα επέλθει από 01.01.2016 σε όλους τους παλαιούς ασφαλισμένους και το ποσό αυτό της αύξησης προσδιορίζεται ανάλογα με το σύνολο των μεικτών αποδοχών και τους δείκτες που το επηρεάζουν.

 

Παράδειγμα 2ο – νέος ασφαλισμένος :

Υπαρχιφύλακας με λαμβανόμενες αποδοχές Ανθ/μου : 843,00 € και Ε.Χ.Υ. 32% = 269,76 € και σύνολο μεικτών αποδοχών 1707,04 €.  Δεν θα έχει καμία αλλαγή στο ποσό της κράτησης για σύνταξη, γιατί δεν αλλάζει ο Συντάξιμος Μισθός του. Η κράτηση θα εξακολουθεί να υπολογίζεται όπως και σήμερα, στο σύνολο δηλαδή των μεικτών αποδοχών του.

Κράτηση για σύνταξη , ήτοι :

Σύνολο μεικτών Αποδοχών  Χ 6,67 % = 1707,04 € Χ 6,67 % = 113,86 € / μηνιαία

Εάν κάποιος εργαζόμενος θέλει να αναγνωρίσει πλασματικά χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό αυτό που αντιστοιχεί στην κράτηση για σύνταξη  και αναφέρεται στο Αναλυτικό Σημείωμα Αποδοχών στη στήλη «ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ» à ΣΥΝΤΑΞΗ (ΔΗΜΟΣΙΟ), επί τους μήνες που θέλει να αναγνωρίσει.

Έτσι λοιπόν εάν ο εργαζόμενος του παραδείγματος 2 ( νέος ασφαλισμένος ) θέλει να αναγνωρίσει 4 χρόνια σπουδών, θα  πρέπει  να καταβάλλει  ασφαλιστικές  εισφορές  (4 χρόνια Χ 12 μην = 48 μήνες ) Χ  την μηνιαία κράτηση για σύνταξη. Ήτοι σήμερα (έως 31.12.2016 )  48 Χ 113,86 € = 5.565,28 € , εφόσον η αίτηση για αναγνώριση γίνει μέχρι 31.12.2016.

Εάν η αίτηση γίνει από 01.01.2017 και με βάση τις κείμενες εφαρμόσιμες διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νόμου,  θα πρέπει να καταβάλλει  48 Χ 341,41 € ( 20% επί του συνόλου των μεικτών αποδοχών ) = 16.387,58 € ( Σ.Μ. Χ 20% = Σύνολο Αποδοχών  = 1707,04 € Χ 20% = 341,41 € ) .

Εάν ο εργαζόμενος του παραδείγματος 1 ( παλαιός ασφαλισμένος) θέλει να αναγνωρίσει 18 μήνες στρατιωτική θητεία, θα πρέπει να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές 95, 40 € X 18 μήνες = 1717,20 € εφόσον η αίτηση γίνει μέχρι 31.12.2016.

Εάν η αίτηση γίνει από 01.01.2017 και μετά, θα πρέπει να καταβάλλει 356,04  Χ  18μήν = 6.408,72 € ( Σ.Μ. Χ 20% = Σύνολο Αποδοχών Χ  20 %=  1780,20 Χ 20% = 356,04 €) άρθρο 15 & 34 τ. Ν. 4387/2016.

 

Μάχιμη 5ετία- λογιζόμενο στο διπλάσιο χρόνο (αρθρ. 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων Π.Δ 169/2007 ), όπως ορίζεται  στο άρθρο  22 § 3 Ν.3865/2010 αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ( ασφαλισμένου και εργοδότη) από τους ενδιαφερομένους ήτοι 6,67 % + 13,33 % = 20% ήδη.  Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της εκάστοτε αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ΣΤ’ του άρθρου  55 του Ν.1249/1982 και παρακρατούνται  κατά το χρόνο καταβολής της αποζημίωσης, κατ’ ανώτατο όριο για μία πενταετία. Ο χρόνος της μάχιμης πενταετίας δεν είναι πλασματικός αλλά πραγματικός, αφού αφορά εργασία πέραν πενθημέρου και διαχωρίζεται από τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης ( αρθρ. 15 § 16 Ν.4387/2016 ).  Συνεπώς και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως εφαρμόζονται σήμερα, ο υπολογισμός της αναγνώρισης της μάχιμης 5ετίας στο διπλάσιο δεν αλλάζει και μετά την 01.01.2017 . Σύμφωνα και με νομικές ερμηνείες, οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της θα πρέπει να επέλθει με ενδεχόμενες τροποποιήσεις  ή καταργήσεις επί των διατάξεων που εφαρμόζονται σήμερα.

Επιμέρους διευκρινήσεις – διαπιστώσεις :

 • Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι στους παλιούς ασφαλισμένους θα επέλθει και μείωση των αποδοχών τους από 01.01.2017 συνέπεια του νέου τρόπου υπολογισμού της μηνιαίας κράτησης για σύνταξη επί του συνόλου δηλαδή των μεικτών αποδοχών. Η μείωση που θα επέλθει στο καθαρό εισπρακτέο εισόδημα είναι ανάλογη  με το ύψος όλων των επιδομάτων που το περιγράφουν.
 • Αυτό που χρήζει ιδιαίτερης μελέτης και προσοχής όσον αφορά τις αναγνωρίσεις, είναι εάν με αυτές θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31.12.2014 με την συμπλήρωση 25 χρόνων συντάξιμης υπηρεσίας ή 20 χρόνων για τρίτεκνους και πολύτεκνους παλαιούς ασφαλισμένους ( στρατός, σπουδές, υπηρεσία στην ΕΛ.ΑΣ., ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, κλπ).
 • Απαραίτητη επισήμανση από τον κάθε ενδιαφερόμενο πως ο κάθε αναγνωρισμένος χρόνος ασφάλισης δεν θα πρέπει να συμπίπτει με άλλους χρόνους συντάξιμης υπηρεσίας.
 • Ο χρόνος υπηρεσίας στις ένοπλες δυνάμεις των ΕΠΥ, ΟΠΥ, εθελοντών, αναγνωρίζεται με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης με Πράξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
 • Ο χρόνος υπηρεσίας στις ένοπλες δυνάμεις των Ανακαταταγέντων  Αξιωματικών Βραχείας Ανακατάταξης αναγνωρίζεται με Πράξη από το Γ.Λ.Κ. ξεχωριστά για τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας και ξεχωριστά για το χρόνο ανακατάταξης. Για την αναγνώριση του χρόνου ανακατάταξης απαιτείται η επιστροφή της αποζημίωσης που έλαβαν κατά την απόλυσή τους ( 2 ή 3 Βασικούς Μισθούς  Ανθ/λγου ίσους με το Β.Μ. του Ανθ/λγου την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους).

 

 

 

 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ…

Καταρχήν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3865/2010 «….. ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ 169/2007), αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, από τους ενδιαφερόμενους. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της εκάστοτε αποζημιώσεις που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ΣΤ’ του άρθρου 55 ν. 1249/1982 (ΦΕΚ43 Α’) και παρακρατούνται κατά τον χρόνο καταβολής της αποζημίωσης, κατ’ ανώτατο όριο για μία πενταετία.»  , διευκρινίζεται για τα στελέχη των Σωμάτων  Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος για την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας πέντε (5) ετών που να λογίζεται αυξημένος εις το διπλάσιο,  πως οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της εκάστοτε  αποζημίωσης που λαμβάνουν εργασία πέραν του πενθημέρου και αφορούν την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη.

Με βάση λοιπόν την ανωτέρω διάταξη, ο υπολογισμός των εισφορών  για την αναγνώριση της μάχιμης 5ετίας αφορά την αποζημίωση πενθημέρου για την υπερωριακή απασχόληση.

 

Πως υπολογίζεται σήμερα η αναγνώριση :

Το ποσό που προκύπτει από την υπερωριακή απασχόληση ως εργασία πέραν του πενθημέρου, για πέντε έτη ( μάχιμη πενταετία ) θα είναι :

5 έτη Χ 52 εβδομάδες / έτος  Χ  46 € (αποζ. πενθημέρου) = 11.960 €

Καθόσον η εισφορά αναγνώρισης είναι 20% ( ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη) επί του ανωτέρω ποσού ( 11.960 € )  και καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από τον ενδιαφερόμενο ασφαλισμένο,   ο υπολογισμός σήμερα προκύπτει:

11.960 € Χ 20 %  = 2.392 € είναι το συνολικό ποσό καταβολής για την αναγνώριση.

Σύμφωνα και πάλι με τις κείμενες διατάξεις, το ποσό επιμερίζεται σε δόσεις τόσες όσοι είναι και οι μήνες της αναγνώρισης.

Δηλαδή, 2392 € : 60 μήνες ( 5ετία μάχιμη) = 39,87 € το ποσό της μηνιαίας καταβολή του ασφαλισμένου για την αναγνώριση.

 

Μετά την  ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου Ν.4387/2016, φαίνεται πως δεν επήλθε καμία ουσιαστική μεταβολή εις τον υπολογισμό των 5 ετών εις το διπλάσιο (μάχιμη πενταετία) καθώς δεν επηρεάζεται ούτε με τις ανωτέρω διατάξεις ούτε και καταργούνται κείμενες διατάξεις που την αφορούν. Ήδη ο υπολογισμός πραγματοποιείται επί του 20 %  και αφορά την υπερωριακή απασχόληση – αποζημίωση.

Προς αποφυγή παρερμηνειών και πέραν του νέου ασφαλιστικού νόμου, διαφοροποίηση έγκειται στον τρόπο υπολογισμού μεταξύ των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος  σε σχέση με το Στρατό.

Τέλος, διευκρινίζουμε πως τα ανωτέρω αποτελούν σημειώματα για την καλύτερη γνώση υπολογισμού της σχετικής αναγνώρισης και σε καμία περίπτωση προτροπή ή αποτροπή για το τι θα κάνει κάθε ασφαλισμένος.

 

2 thoughts on “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΧΙΜΗΣ 5 ετιας ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ.

 1. ΦΩΤΙΟΣ ΝΟΤΑΡΙΔΗΣ

  Αυτήν την στιγμή μέχρι 31-12-19 το ποσοστό για την εξαγορά
  στρατιώτικης θητείας είναι 6,67% ή 16,7%
  αν δεν κάνω λαθος..επί των μεικτών αποδοχών..και από 1-1-2020 πάει 20%…

  1. Afroditi Tsoufi

   Αυξημένο κατά 25% θα είναι, το 2019, το κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών για τους δημόσιους υπαλλήλους, καθώς αυξάνονται οι εισφορές εργοδότη κατά 3,33 ποσοστιαίες μονάδες. Στην πράξη, δημόσιοι υπάλληλοι που επιθυμούν εντός του έτους να κάνουν χρήση πλασματικών χρόνων ασφάλισης θα υπολογίσουν το κόστος με βάση το συνολικό ασφάλιστρο εργαζόμενου και εργοδότη που ισχύει για το τρέχον έτος, ήτοι 16,67% (10% για τον εργοδότη και 6,67% για τον εργαζόμενο). Το 2018 το κόστος είχε διαμορφωθεί στο 13,34% επί των συντάξιμων αποδοχών του υπαλλήλου τον μήνα υποβολής της εξαγοράς, ενώ το 2020 το ποσοστό θα οριστεί στο 20%, όπως ισχύει και για όλους τους υπόλοιπους μισθωτούς.

Comments are closed.